Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Γλωσσολογία

ΠΜΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Γλωσσολογία"

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Γλωσσολογία» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στην επιστήμη της γλωσσολογίας και τις εφαρμογές της. Το ΠΜΣ στοχεύει να αξιοποιήσει το προπτυχιακό υπόβαθρο που προσφέρει το Τμήμα Φιλολογίας για να διευρύνει και να εμβαθύνει την οπτική των φοιτητών και φοιτητριών στα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη μελέτη της γλώσσας ως σύστημα, ποικιλία και κείμενο, δημιουργώντας έτσι επιστήμονες γλωσσολόγους και επαγγελματίες στον χώρο της εκπαίδευσης και σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων που εκτείνεται από την ηλεκτρονική λεξικογραφία έως τις διαταραχές του λόγου.

Το ΠΜΣ διοικείται από την Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), που έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας, της συνεχούς αξιολόγησης και της συνολικής αποτίμησης του ΠΜΣ μετά το πέρας της λειτουργίας του. Το πρόγραμμα σπουδών εξελίσσεται ανάλογα και προσαρμόζεται στις εμπειρίες των διδασκόντων/ουσών και διδασκομένων.

ΦΕΚ Ίδρυσης - Κανονισμός - Αξιολογήσεις

ΦΕΚ Ίδρυσης

Κανονισμός

Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ από τη ΜΟΔΙΠ

Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) 2023-2024

Διευθυντής: Διονύσης Γούτσος, Καθηγητής

Μέλη: Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Καθηγήτρια - Αμαλία Μόζερ, Καθηγήτρια - Νικόλαος Παντελίδης, Καθηγητής - Άγγελος Λέγγερης, Επίκουρος Καθηγητής

Γραμματειακή υποστήριξη

Παναγιώτα Μποϊντά, Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 305

Τηλ.: 210-7277386, e-mail: pbointa@phil.uoa.gr

Γραμματεία Τομέα Γλωσσολογίας

Μαρία Δημοπούλου, Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 608, Τηλ.: 210-7277836, e-mail: mardim@phil.uoa.gr
Μαίρη Μητσοπούλου, Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 608, Τηλ.: 210-7277835, e-mail: mmitsop@phil.uoa.gr

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Φιλολογίας  εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθιστώντας το Τμήμα Φιλολογίας  απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος Φιλολογίας  Επιπροσθέτως το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας. 

Το Τμήμα Φιλολογίας  δεσμεύεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, και στο ΠΜΣ «Γλωσσολογία»  το οποίο προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του εν λόγω προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό του, καθώς και  η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού του.

Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και βελτίωση των ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας

Διαχείριση παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Η πολιτική διαχείρισης παραπόνων απευθύνεται σε ενεργούς φοιτητές του ΠΜΣ «Γλωσσολογία» και αποσκοπεί στην επίλυση διαφωνίας ή προβλήματος, όπως:

  1. διαφωνία σε θέματα σπουδών και φοίτησης,
  2. ανάρμοστη συμπεριφορά από μέλος ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού,
  3. ελλιπή καθοδήγηση φοιτητών/φοιτητριών από μέλος ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού.

Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια θα πρέπει κατ’ αρχάς να αναφέρει και να εξηγήσει το πρόβλημα στο αρμόδιο μέλος του ανθρώπινου δυναμικού του ΠΜΣ και να προσπαθήσουν από κοινού να βρουν μια αποδεκτή για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη λύση. Στη διαδικασία μπορεί να εμπλακεί και ο/η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του φοιτητή/της φοιτήτριας προκειμένου να διευθετηθεί το πρόβλημα με τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συναίνεσης και αποτελεσματικότητας. Εάν μετά από την παραπάνω διαδικασία το πρόβλημα εμμένει και ο φοιτητής/η φοιτήτρια ενίσταται στη λύση που προτάθηκε δικαιούται εντός διαστήματος 30 ημερών από την εμφάνιση του προβλήματος να προβεί σε αίτημα διοικητικής εξέτασης του παραπόνου του/της, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ο φοιτητής/η φοιτήτρια δικαιούται να υποβάλει εγγράφως το παράπονό του/της στη Γραμματεία με παραλήπτη τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του ΜΠΣ χρησιμοποιώντας το έντυπο υποβολής παραπόνου που παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια του ΠΜΣ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξέταση του προβλήματος και μπορεί:

  1. να συγκαλέσει συνέλευση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ προκειμένου να συζητήθεί το πρόβλημα. Εφόσον το ζήτημα εμπλέκει συγκεκριμένο/α μέλος/η του Διοικητικού Προσωπικού/ ΔΕΠ/ ΕΔΙΠ, τα μέλη αυτά δικαιούνται να είναι παρόντα στη συνέλευση,
  2. να ζητήσει τη συνδρομή ειδικών, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος,
  3. να ζητήσει τη συνδρομή αρμόδιων οργάνων του Τμήματος Φιλολογίας ή του Ιδρύματος (Ε.Κ.Π.Α).

Εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα ξεπερνά τους δύο μήνες, ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να ενημερωθεί επίσημα και εγγράφως από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του ΠΜΣ σχετικά με τις ενέργειες που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την επίλυσή του. Εάν μετά από την ενημέρωση που θα λάβει, ο φοιτητής/η φοιτήτρια εξακολουθεί να θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, δικαιούται να υποβάλει ένσταση στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας μέσω πρωτοκόλλου, χρησιμοποιώντας το ίδιο έντυπο υποβολής παραπόνου και περιγράφοντας όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης και διοικητικής εξέτασης που έχουν προηγηθεί. Η απόφαση που θα ληφθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά την εξέταση του παραπόνου είναι οριστική.

Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Έντυπο υποβολής παράπονων ή ενστάσεων

Ακαδημαϊκός Σύμβούλος

Οι Σύµβουλοι Σπουδών, σε συνεργασία µε την υπηρεσία υποστήριξης φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α, συµβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες µε σκοπό να διευκολυνθεί η ένταξή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ενηµερώνουν, πληροφορούν και συµβουλεύουν όλους/όλες τους φοιτητές/τις φοιτήτριες σε θέµατα των σπουδών τους και της µετέπειτα επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές/τριες που αντιµετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο/Η Ακαδημαϊκός/η  Σύμβουλος Σπουδών προσπαθεί, κατά το δυνατόν, να προτείνει ή να δίνει λύσεις σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται εκ των προτέρων λύση για κάθε πρόβλημα.

Ακαδημαϊκός Σύμβούλος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι:\

Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Καθηγήτρια
Διονύσης Γούτσος, Καθηγητής
Αμαλία Μόζερ, Καθηγήτρια 

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου